คำสงวนสิทธิ์

คำสงวนสิทธิ์
ทีมงานบ้านดีดอทคอม (www.baan-d.com) จัดทำเว็บไซต์นี้ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ในจังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารและเป็นสื่อกลาง ระหว่างผู้ต้องการหาข้อมูลโครงการบ้าน ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะใดขณะหนึ่งก็ตาม ทีมงานบ้านดีดอทคอม สามารถทำการแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ได้ อีกทั้ง ทีมงานบ้านดีดอทคอม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้ โดยไม่ต้องทำการแจ้งให้ท่านทราบแต่อย่างใด

หมายเหตุ
กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ เหล่านี้โดยละเอียด โดยในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ และหน้าจอใด ๆ ของเว็บไซต์ หมายถึงท่านตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างล่างนี้ ทั้งนี้ หากท่านไม่ตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างล่างนี้ กรุณาหยุดการเข้าเว็บไซต์ในขณะนี้

ลิขสิทธิ์
ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ ของทีมงานบ้านดีดอทคอม (www.baan-d.com) ข้อมูล และสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นั้นไม่สามารถที่จะทำการลอกเลียนแบบ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์ นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือ โดยแจ้งชัดจากทีมงานบ้านดีก่อน ทั้งนี้เว้นแต่ จะได้มีการระบุกำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขในเว็บไซต์

ข้อมูล
ข้อมูลและสาระสำคัญที่ปรากฏในหน้าจอต่าง ๆ ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในเว็บไซต์นั้น อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจของทีมงานบ้านดี (www.baan-d.com) ข้อมูลบางประเภท บางรายการ ทีมงานบ้านดีขอสงวนสิทธิ์ ในการเผยแพร่

ข้อจำกัดความรับผิด
ทีมงานบ้านดีดอทคอม (www.baan-d.com) ไม่มีความรับผิดในความ เสียหายใด ๆ รวมตลอดถึง (แต่ไม่เป็นการจำกัด) ความเสียหายทางตรงความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยบังเอิญ หรือความเสียหายเกี่ยวเนื่อง ความสูญหาย หรือ ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการซื้อ-ขาย ระหว่างท่านกับทางโครงการต่างๆ หรือผู้ให้ข้อมูลลงประกาศขาย ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าทางทีมงานบ้านดี จะได้รับแจ้งถึงความเป็นได้ในการเกิดความเสียหาย ความสูญหาย หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังกล่าวแล้วก็ตาม การดำเนินการติดต่อซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ โดยดูข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.baan-d.com เป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้ความเสี่ยงของท่านเอง

การเสนอให้พิจารณา
การให้ข้อมูลต่าง ๆ ต่อทีมงานบ้านดีดอทคอม โดยผ่านทางเว็บไซต์ www.baan-d.com จะถือว่าข้อมูลนั้นเป็นทรัพย์สินของทีมงาน ทีมงานบ้านดีสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ แนวความคิด และวิธีการที่ทีมงานบ้านดี พิจารณาเห็นว่าเป็นการเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อทั้งทีมงานและผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ รวมทั้งการใช้ข้อมูลดังกล่าวจะอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์ และบริการต่าง ๆ ของทีมงานบ้านดีดอทคอม การให้ข้อมูลใดๆต่อทีมงานบ้านดี เพื่อนำมาเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ www.baan-d.com เป็นการแสดงว่าท่านได้อ่าน และตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในเว็บไซต์นี้ ซึ่งการให้ข้อมูลดังกล่าวของท่านจะถือว่า ท่านได้ทำการให้โดยสมัครใจ

กฎหมายที่ใช้บังคับ
ในกรณีที่จะต้องมีการตีความอัน เนื่องมาจากข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้ กฎหมายไทยจะเป็นกฎหมายที่นำมาใช้บังคับในการตีความดังกล่าว